Θέματα υγείας

Τα Δικαιώματα του Ασθενούς: Όσα πρέπει να ξέρεις αν είσαι Ασφαλισμένος ή Ανασφάλιστος!

Σήμερα είναι η Ευρωπαϊκή Ημέρα για τα Δικαιώματα του Ασθενούς (European Patients’ Rights Day – ERPD)

Που μπορώ να απευθυνθώ σε περίπτωση που θεωρώ ότι θίγονται τα δικαιώματά μου ως λήπτης υπηρεσιών υγείας;

  • Στα Γραφεία Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας των Νοσοκομείων.
  • Στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών για θέματα υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης των Υγειονομικών Περιφερειών (Υ.ΠΕ.)
  • Στην Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας Δικαιωμάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας
  • Στην Ειδική Επιτροπή Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές του Υπουργείου Υγείας
  • Στο Γραφείο Διαχείρισης Παραπόνων και Καταγγελιών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)
  • Στον Συνήγορο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
  • Στο Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.)

Από που μπορώ να λάβω πληροφορίες σχετικά με την προάσπιση των δικαιωμάτων μου ως λήπτης υπηρεσιών υγείας;

Από το Αυτοτελές Τμήμα Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

Τι δικαιούμαι ως ανασφάλιστος;

Με τον Ν.4368/2016 και την ΚΥΑ Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132/4-4-2016 θεσπίζεται για πρώτη φορά το δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης σε όλες τις δημόσιες δομές υγείας για την παροχή νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ανασφάλιστους και σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Η υγειονομική κάλυψη που εγγυάται το νέο πλαίσιο είναι πλήρης και περιλαμβάνει τη νοσηλευτική, διαγνωστική και φαρμακευτική κάλυψή τους.

 Η ∆/νση Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης, Τµήµα ∆’ Αγωγής Υγείας και Πρόληψης, σε συνεργασία µε τη ∆/νση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας/Τµήµα Προστασίας ∆ικαιωµάτων Ασθενών του Υπουργείου Υγείας, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ηµέρας για τα ∆ικαιώµατα του Ασθενούς, που είναι η 18η Απριλίου εκάστου έτους και καθιερώθηκε για πρώτη φορά στις 18 Απριλίου 2007 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σας ενηµερώνει τα ακόλουθα: 

 Α. Το 2002, το ∆ίκτυο Ενεργών Πολιτών (Active Citizenship Network – ACN), µαζί µε άλλες 12 Ευρωπαϊκές οργανώσεις, συνέταξαν την Ευρωπαϊκή Χάρτα ∆ικαιωµάτων των Ασθενών. Η Ευρωπαϊκή Χάρτα ∆ικαιωµάτων των Ασθενών διακηρύσσει δέκα τέσσερα (14) δικαιώµατα ασθενών τα οποία, στο σύνολό τους, έχουν σαν στόχο να εγγυηθούν ένα «υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας» (άρθρο 35 της Χάρτας Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και να εξασφαλίσουν την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται από τους διάφορους εθνικούς φορείς υγείας στην Ευρώπη. Η Χάρτα αυτή υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή (Ε.Ο.Κ.Ε.) το 2007 και αποτελεί πλέον µέρος του Ευρωπαϊκού ∆ικαίου. Τα δέκα τέσσερα (14) αυτά δικαιώµατα είναι τα εξής: το δικαίωµα της πρόληψης, της πρόσβασης, της πληροφόρησης, της συγκατάθεσης, της ελεύθερης επιλογής, της εχεµύθειας και εµπιστευτικότητας, του σεβασµού του χρόνου του ασθενούς, της τήρησης των προδιαγραφών ποιότητας, της ασφάλειας, της καινοτοµίας, της αποφυγής της περιττής ταλαιπωρίας και πόνου, της εξατοµικευµένης θεραπείας, της έκφρασης παραπόνων και της αποζηµίωσης. 

Με αφορµή την 10η Επέτειο για την Ευρωπαϊκή Ηµέρα για τα ∆ικαιώµατα του Ασθενή (European Patients’ Day ERPD) το ανωτέρω ∆ίκτυο Ενεργών Πολιτών (ACN) αναλαµβάνει την διοργάνωση µιας σύσκεψης στις 4 Μαΐου 2016 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες µε θέµα: «Μειώνοντας τα περιττά (µη απαραίτητες υπηρεσίες, υπερβάλλοντα διοικητικά κόστη, τιµές υπερβολικά υψηλές, απάτες, εντοπίζοντας χαµένες ευκαιρίες πρόληψης για θεραπείες…) και την αναποτελεσµατικότητα στα Συστήµατα Φροντίδας Υγείας, αυξάνοντας την ποιότητα στην φροντίδα των ασθενών».

*μη ξεχάσεις να κάνεις ένα Like στη σελίδα μας στο  facebook juniorsclub.gr —>ΕΔΩ

Β. Το θεσµικό πλαίσιο που διέπει τα δικαιώµατα των ασθενών και των ληπτών στις υπηρεσίες υγείας, αφορά στα ακόλουθα :

1. Τα ∆ικαιώµατα του Ασθενούς, τα οποία αναφέρονται και προστατεύονται στην παρ.1 του άρθρου 59 του Ν.4368/2016 (ΦΕΚ Α΄ 21), ενδεικτικά είναι τα εξής: Το δικαίωµα πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας χωρίς διακρίσεις, το δικαίωµα σε αξιοπρεπείς συνθήκες φροντίδας υγείας και περίθαλψης, το δικαίωµα στη συνέχεια της φροντίδας υγείας, το δικαίωµα σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, το δικαίωµα στην πληροφόρηση για την παροχή κατάλληλης και τεκµηριωµένης υπηρεσίας υγείας, το δικαίωµα στον αυτοκαθορισµό, το δικαίωµα στη συναίνεση και ενηµέρωση, το δικαίωµα πρόσβασης στον ιατρικό φάκελο και αρχεία, το δικαίωµα στο απόρρητο, 3 στην ιδιωτικότητα και στην προστασία των προσωπικών δεδοµένων, το δικαίωµα προστασίας της γενετικής ταυτότητας και το δικαίωµα αναφοράς και λήψης γραπτής απάντησης.

2. Tα δικαιώµατα του νοσοκοµειακού ασθενούς σύµφωνα µε το άρθρο 47 του Ν.2071/1992 (Α΄123):

Το δικαίωµα για προσέγγιση στις υπηρεσίες του νοσοκοµείου, το δικαίωµα παροχής φροντίδας µε τον οφειλόµενο σεβασµό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, το δικαίωµα συγκατάθεσης ή άρνησης κάθε διαγνωστικής ή θεραπευτικής πράξης που πρόκειται να διενεργηθεί σ’ αυτόν, το δικαίωµα να ζητήσει να πληροφορηθεί ό,τι αφορά την κατάσταση της υγείας του, καθώς και των κινδύνων που συνεπάγονται διαγνωστικές και θεραπευτικές πράξεις, το δικαίωµα προστασίας της ιδιωτικής του ζωής, το δικαίωµα σεβασµού και αναγνωρίσεως των θρησκευτικών και ιδεολογικών του πεποιθήσεων, το δικαίωµα παρουσίασης ή κατάθεσης αρµοδίως διαµαρτυριών και ενστάσεων και πληροφόρησης των επ’ αυτών ενεργειών και αποτελεσµάτων.

3. Τα ∆ικαιώµατα Ληπτών στις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 2 του Ν.2716/ΦΕΚ 96/τ.Α΄/17.05.1999:

Το δικαίωµα για αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης στις Μονάδες Ψυχικής Υγείας, το δικαίωµα για εξειδικευµένη ατοµική θεραπεία, το δικαίωµα να αµφισβητεί ο ασθενής στο δικαστήριο την ακούσια νοσηλεία, να συνοµιλεί κατ’ ιδίαν µε δικηγόρο, να έχει πρόσβαση στα δεδοµένα των αρχείων που τον αφορούν, το δικαίωµα να προστατεύει την περιουσία του και το δικαίωµα της κοινωνικής του επανένταξης.

4. Ο Ν.2619/1998 (Α΄132), «Κύρωση της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της αξιοπρέπειας του ατόµου σε σχέση µε τις εφαρµογές της βιολογίας και της ιατρικής: Σύµβαση για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα και τη Βιοϊατρική», εµπεριέχει άρθρα που αφορούν στα δικαιώµατα των ασθενών όπως:

• ισότητα των ευκαιριών στην περίθαλψη (κεφ.1, άρθρο 3).

• ελεύθερη συναίνεση των ασθενών «Επέµβαση σε θέµατα υγείας µπορεί να υπάρξει µόνον αφού το ενδιαφερόµενο πρόσωπο δώσει την ελεύθερη συναίνεσή του, κατόπιν προηγούµενης σχετικής ενηµέρωση του». …«Το ενδιαφερόµενο πρόσωπο µπορεί ελεύθερα και οποτεδήποτε να ανακαλέσει τη συναίνεσή του» (κεφ. ΙΙ, άρθρο 5). Επίσης στον εν λόγω νόµο 4 περιλαµβάνονται άρθρα για την προστασία των προσώπων που βρίσκονται σε αδυναµία να συναινέσουν ή που πάσχουν από διανοητική διαταραχή (Κεφ.ΙΙ, άρθρο 6 & 7).

• δικαίωµα στην ενηµέρωση «Όλοι έχουν δικαίωµα σεβασµού της προσωπικής τους ζωής σε σχέση µε την πληροφόρηση για την κατάσταση της υγείας τους» (Κεφ.ΙΙΙ, άρθρο 10).

5. Ο Ν.4213/2013 (Α΄261), «Προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρµογής των δικαιωµάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης και άλλες διατάξεις» προσδιορίζει τα δικαιώµατα των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης {επιστροφή των εξόδων διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης (κεφ. 3, άρθρο 7), διοικητικές διαδικασίες για τη χρήση της διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης (κεφ.3, άρθρο 9)}. Οι ασθενείς, κατόπιν αιτήσεως τους, µπορούν να λαµβάνουν πληροφορίες σχετικά µε τα δικαιώµατά τους για τη λήψη διασυνοριακής υγειονοµικής περίθαλψης από τη ∆ιεύθυνση ∆ιεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., που έχει οριστεί ως Εθνικό Σηµείο Επαφής (Ε.Σ.Ε.) στην Ελλάδα. Η ∆ιεύθυνση ∆ιεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. συνεπικουρείται στο έργο της από τις Υγειονοµικές Περιφέρειες της χώρας µας (Κεφ.2, άρθρο 6 παρ.1,2).

6. Ο Κώδικας Ιατρικής ∆εοντολογίας, Ν.3418/2005 (Α΄287), στο ΚΕΦ. Γ΄, Σχέσεις Ιατρού και Ασθενή, άρθρα 8-15 περιλαµβάνει και περιγράφει δικαιώµατα ασθενών ως εξής:

«Ο ιατρός φροντίζει για την ανάπτυξη σχέσεων αµοιβαίας εµπιστοσύνης και σεβασµού µεταξύ αυτού και του χρήστη – ασθενή. Ακούει τους ασθενείς του, τους συµπεριφέρεται µε σεβασµό και κατανόηση και σέβεται τις απόψεις, την ιδιωτικότητα και την αξιοπρέπειά τους» (άρθρο 8, παρ. 2).

«Ο ιατρός δίνει προτεραιότητα στην προστασία της υγείας του ασθενή» (άρθρο 9, παρ.1).

«Ο ιατρός έχει καθήκον αληθείας προς τον ασθενή. Οφείλει να ενηµερώνει πλήρως και κατανοητά τον ασθενή για την πραγµατική κατάσταση της υγείας του, το περιεχόµενο και τα αποτελέσµατα της προτεινόµενης ιατρικής πράξης, τις συνέπειες και τους ενδεχόµενους κινδύνους ή επιπλοκές από την εκτέλεσή της, τις εναλλακτικές προτάσεις, καθώς και για τον πιθανό χρόνο 5 αποκατάστασης, έτσι ώστε ο ασθενής να µπορεί να σχηµατίζει πλήρη εικόνα των ιατρικών, κοινωνικών και οικονοµικών παραγόντων και συνεπειών της κατάστασής του και να προχωρεί, ανάλογα, στη λήψη αποφάσεων» (άρθρο 11, παρ.1).

«Ο ιατρός δεν επιτρέπεται να προβεί στην εκτέλεση οποιασδήποτε ιατρικής πράξης χωρίς την προηγούµενη συναίνεση του ασθενή» (άρθρο 12, παρ.1).

«Ο ιατρός οφείλει να τηρεί αυστηρά απόλυτη εχεµύθεια για οποιοδήποτε στοιχείο υποπίπτει στην αντίληψή του ή του αποκαλύπτει ο ασθενής ή τρίτοι, στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων του, και το οποίο αφορά στον ασθενή ή τους οικείους του» (άρθρο 13, παρ. 1).

«Ο ασθενής έχει δικαίωµα πρόσβασης στα ιατρικά αρχεία, καθώς και λήψης αντιγράφων του φακέλου του» (άρθρο14, παρ.8).

Γ. Η προστασία των δικαιωµάτων των ασθενών διασφαλίζεται από αρµόδιους φορείς και όργανα τα οποία είναι

1.Το Τµήµα Προστασίας ∆ικαιωµάτων Ασθενών της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας του Υπουργείου Υγείας (παρ 2δ, του άρθρου 7 του Π.∆.106/2014 Α΄173) µε αρµοδιότητες α) την παρακολούθηση και τον έλεγχο της προστασίας των δικαιωµάτων των ασθενών και των ατόµων µε ψυχικές διαταραχές, β) την διερεύνηση παραπόνων και καταγγελιών και την παραποµπή τους για εξέταση στην Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των ∆ικαιωµάτων των Ασθενών και στην Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας ∆ικαιωµάτων Ατόµων µε Ψυχικές ∆ιαταραχές, γ) την παροχή οδηγιών στα Γραφεία Υποστήριξης του πολίτη και τις Επιτροπές Προάσπισης δικαιωµάτων του πολίτη των Νοσοκοµείων και δ) την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση για θέµατα προστασίας των ασθενών των εργαζοµένων σε µονάδες παροχής φροντίδας υγείας, αλλά και των πολιτών γενικά.

2. Η Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των ∆ικαιωµάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας (άρθρο 59 του Ν.4368/2016 Α΄21) η οποία έχει τις εξής αρµοδιότητες: εποπτεύει και ελέγχει την προστασία των δικαιωµάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας στους φορείς ή µονάδες της πρωτοβάθµιας, δευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας φροντίδας υγείας και περίθαλψης του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα. Ειδικότερα: α) δέχεται παράπονα, αναφορές ή καταγγελίες από κάθε λήπτη υπηρεσίας υγείας χωρίς διακρίσεις, από κάθε 6 οργάνωση, φορέα, Επιτροπή ή Αρχή, β) δύναται να επισκέπτεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα τις υπηρεσίες υγείας, γ) πραγµατοποιεί αυτεπαγγέλτως ή µετά από καταγγελίες έκτακτες επισκέψεις σε υπηρεσίες υγείας, δ) συνεργάζεται και δέχεται εξαµηνιαίες εκθέσεις των Γραφείων ∆ικαιωµάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας των Νοσοκοµείων, ε) συνεργάζεται µε την Αυτοτελή Υπηρεσία Προστασίας ∆ικαιωµάτων Ασθενών του Υπουργείου Υγείας (νυν Τµήµα Προστασίας ∆ικαιωµάτων Ασθενών της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας του Υπουργείου Υγείας), στ) ενηµερώνει τον πληθυσµό για τα δικαιώµατα των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας µέσα από εκδηλώσεις, ενηµερωτικά φυλλάδια, τηλεοπτικά ή άλλα µηνύµατα, ανάρτηση στην Ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας των πορισµάτων και εκθέσεών της, ζ) ενηµερώνει τον Υπουργό Υγείας για τυχόν παραβιάσεις των δικαιωµάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας για τις δικές του ενέργειες και σε περίπτωση που διαπιστώνει σοβαρές παραβιάσεις δικαιωµάτων προβαίνει σε συστάσεις και αποστέλλει αναφορά στο αρµόδιο όργανο για πειθαρχική ή ποινική δίωξη.

3. Η Ειδική Επιτροπή Προστασίας των ∆ικαιωµάτων των Ατόµων µε Ψυχικές ∆ιαταραχές, άρθρο 2 του Ν. 2716/1999 (Α΄96), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 11 του Ν. 4272/2014 (Α΄145), εποπτεύει και ελέγχει την προστασία των δικαιωµάτων των ατόµων µε ψυχικές διαταραχές. Ειδικότερα η Ειδική Επιτροπή: α) δέχεται παράπονα, αναφορές ή καταγγελίες από κάθε πολίτη, οργάνωση, φορέα ή οποιαδήποτε Επιτροπή ή Αρχή, β) επισκέπτεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας, γ) πραγµατοποιεί αυτεπαγγέλτως ή µετά από καταγγελία έκτακτες επισκέψεις σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας, δ) ενηµερώνει τους πολίτες για τα δικαιώµατα των ψυχικά ασθενών µε κάθε πρόσφορο µέσο, όπως έκδοση ενηµερωτικών φυλλαδίων, καταχωρίσεις στον Τύπο ή τηλεοπτικά µηνύµατα, ε) δέχεται και διερευνά περαιτέρω τις ετήσιες υποχρεωτικές εκθέσεις των υπευθύνων των υπηρεσιών καθώς και των τριµελών επιτροπών προάσπισης των δικαιωµάτων των ασθενών του άρθρου 1 παρ.4 εδ.2 του ν. 2519/1997, στ) υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις για το έργο της στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας των ∆ικαιωµάτων των Ασθενών, ζ) υποβάλλει έκθεση κάθε φορά που διαπιστώνει παραβίαση των δικαιωµάτων των ατόµων µε ψυχικές διαταραχές στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας των ∆ικαιωµάτων των Ασθενών του ν. 2519/1997, η οποία προβαίνει στις περαιτέρω νόµιµες ενέργειες, όταν κρίνεται απαραίτητο, η) 7 παρεµβαίνει κάθε φορά που διαπιστώνει παραβίαση των δικαιωµάτων των ατόµων µε ψυχικές διαταραχές, προβαίνει σε συστάσεις και αποστέλλει αναφορά στο αρµόδιο όργανο για την ποινική ή πειθαρχική δίωξη, θ) οργανώνει, εποπτεύει και συντονίζει σε συνεργασία µε τους ∆ικηγορικούς συλλόγους του τόπου κατοικίας ή διαµονής των ατόµων µε ψυχικές διαταραχές της εθελοντική δικηγορική αρωγή σε θέµατα προστασίας των δικαιωµάτων τους, σύµφωνα µε τις αρχές οργάνωσης του τµήµατος δικηγορικής αρωγής του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

4. Τα Γραφεία Προστασίας ∆ικαιωµάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας (άρθρο 60 του Ν.4368/2016) (Α΄21) στα Νοσοκοµεία, τα οποία είναι αρµόδια για την υποδοχή, ενηµέρωση σχετικά µε τις ενδονοσοκοµειακές διαδικασίες και τα δικαιώµατα των ληπτών υπηρεσιών υγείας, την παρακολούθηση διακίνησης του λήπτη εντός του Νοσοκοµείου ή σε εξωνοσοκοµειακή υπηρεσία του, τη διοικητική υποστήριξη, τη συλλογή και διεκπεραίωση καταγγελιών και παραπόνων, τη διευκόλυνση υποβολής αναφορών στο Συνήγορο του Πολίτη, στις Εθνικές Επιτροπές ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και Βιοηθικής, στις Επιτροπές ∆ικαιωµάτων στο Υπουργείο Υγείας και άλλες αρµόδιες ελεγκτικές αρχές. Τα εν λόγω Γραφεία ενηµερώνουν, συνεργάζονται και αναφέρονται για την παραβίαση των δικαιωµάτων των ασθενών στην Αυτοτελή Υπηρεσία Προστασίας ∆ικαιωµάτων Ασθενών του Υπουργείου Υγείας (νυν Τµήµα Προστασίας ∆ικαιωµάτων Ασθενών της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας του Υπουργείου Υγείας) και στην Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των ∆ικαιωµάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας

5. Το Σώµα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Ν. 2920/2001 Α΄ 13) στην αποστολή του οποίου ανήκει η ανάπτυξη και λειτουργία κεντρικού και περιφερειακού µηχανισµού για τη διενέργεια συστηµατικών επιθεωρήσεων, ελέγχων και ερευνών σε όλες τις υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στην αρµοδιότητα ή την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας, µε σκοπό τη βελτίωση της παραγωγικότητας και αποτελεσµατικότητας αυτών, την ποιοτική αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας, την εξάλειψη της κακοδιοίκησης και την προστασία της υγείας και της περιουσίας των πολιτών από την παροχή υπηρεσιών υγείας µε καταχρηστικό τρόπο.

6. Ο Συνήγορος της Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (άρθρο 18, κεφ. Β΄ του Ν.3293/2004) (Α΄231). Ο Συνήγορος του Πολίτη ασκεί και τα καθήκοντα του Συνηγόρου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Κατά την άσκηση των σχετικών µε τα δικαιώµατα της υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής αλληλεγγύης αρµοδιοτήτων του, ο Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εισηγείται προς το αρµόδιο Υπουργείο µέτρα για την αποκατάσταση και προστασία των δικαιωµάτων των πολιτών, την εξάλειψη των φαινοµένων κακοδιοίκησης και τη βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης και των σχέσεων τους µε τον πολίτη. Ο Υπουργός Υγείας µπορεί να παραπέµπει στο Συνήγορο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προκειµένου αυτός να διερευνήσει στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του, αναφορές πολιτών που στρέφονται κατά των δηµόσιων υγειονοµικών και προνοιακών υπηρεσιών.

7. Τέλος, επισηµαίνεται η συµβολή στην προστασία των δικαιωµάτων των ασθενών του θεσµού των ∆ιαµεσολαβητών Υγείας-Συντονιστές Υπηρεσιών Υγείας (άρθρο 61 του Ν.4368/2016 Α΄21).

Στο αναφερόµενο άρθρο, θεσπίζονται οι «∆ιαµεσολαβητές Υγείας (∆.Υ.)» οι οποίοι έχουν ως αποστολή την αρωγή σε ευπαθείς (ευάλωτες και ειδικές) οµάδες του πληθυσµού για άρση των εµποδίων στην πρόσβασή τους σε υπηρεσίες υγείας του ∆ηµοσίου Συστήµατος. Ως «∆ιαµεσολαβητές Υγείας (∆.Υ.)» ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας, κατόπιν επιλογής τους από τους αντίστοιχους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας ή τα εποπτευόµενα από τον Υπουργό Υγείας νοµικά πρόσωπα εγνωσµένου κύρους και εµπειρίας που ανήκουν ή προέρχονται από την τοπική κοινωνία ή τις ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού, τα οποία προσφέρουν τις υπηρεσίες τους µέσω συµβάσεων, χρηµατοδοτούµενων από Ευρωπαϊκά Ταµεία. Καθιερώνονται οι «Συντονιστές Υπηρεσιών Υγείας (Σ.Υ.Υ.)» για ευπαθείς (ευάλωτες και ειδικές) οµάδες του πληθυσµού µε καθήκον την κάλυψη των αναγκών υγείας και την παροχή υπηρεσιών υγείας. Ως «Συντονιστές Υπηρεσιών Υγείας (Σ.Υ.Υ.)» ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας επαγγελµατίες υγείας που ασχολούνται µε την κοινοτική ή τη δηµόσια υγεία και υπηρετούν σε φορείς ή µονάδες του Πρωτοβάθµιου Εθνικού ∆ικτύου Υγείας, των Νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ. και του ν.δ. 2592/1953, καθώς και άλλων υπηρεσιών υγείας του δηµοσίου ή των εποπτευόµενων και επιχορηγούµενων ολικά ή µερικά από το δηµόσιο, φορέων ή µονάδων.

∆. Το Τµήµα Προστασίας ∆ικαιωµάτων των Ασθενών της ∆/νσης Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας, παραθέτει τα παρακάτω στοιχεία, τα οποία έχουν συγκεντρωθεί αναφορικά µε καταγγελίες οι οποίες αφορούν σε παραβιάσεις δικαιωµάτων ασθενών για το έτος 2014, δεδοµένου ότι είναι σε εξέλιξη αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία των στοιχείων για το έτος 2015 και είναι :

α) Στο Τµήµα Προστασίας ∆ικαιωµάτων Ασθενών υπεβλήθησαν 126 έγγραφες καταγγελίες, εκ των οποίων ολοκληρώθηκε η διερεύνηση για τις 110 και από αυτές διαπιστώθηκε καταπάτηση δικαιώµατος ασθενούς σε 26 περιπτώσεις. Επίσης έγιναν 755 τηλεφωνικές καταγγελίες. β) Στα Νοσοκοµεία υπεβλήθησαν 1448 έγγραφες καταγγελίες, εκ των ολοκληρώθηκε οποίων η διερεύνηση για τις 724 και από αυτές διαπιστώθηκε καταπάτηση δικαιώµατος ασθενούς σε 297 περιπτώσεις.

Ε.1. Σε συνέχεια των ανωτέρω, προτείνεται ενδεικτικά η ανάπτυξη, οργάνωση και
υλοποίηση των ακόλουθων ενεργειών και δράσεων:

Ενηµέρωσης – πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώµης /πολιτών, παιδιών, εφήβων, εκπαιδευτικών, επαγγελµατιών υγείας και διάφορων κατηγοριών ευπαθών οµάδων πληθυσµού πολιτών, για την προάσπιση/διασφάλιση των δικαιωµάτων των ασθενών, την ισότιµη πρόσβασή τους σε υπηρεσίες υγείας, αποκατάστασης και ψυχοκοινωνικής στήριξης µε έµφαση στην αξιοπρέπεια των ασθενών.

Επιµόρφωσης επαγγελµατιών υγείας καθώς και άλλων στελεχών αρµόδιων υπηρεσιών στον δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα που απασχολούνται σε δοµές και υπηρεσίες υγείας σε θέµατα που αφορούν στην προάσπιση/διασφάλιση των δικαιωµάτων των ασθενών και ληπτών υπηρεσιών υγείας.

Επίσης, ανάλογες δράσεις επιµόρφωσης δύνανται να υλοποιηθούν σε φορείς, Μονάδες Υγείας και Προγράµµατα Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας και ιδιαίτερα στο πλαίσιο του ΠΕ∆Υ, της Πρωτοβάθµιας Ψυχικής Υγείας σε υπηρεσίες ∆ηµόσιας Υγείας της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, καθώς και στις υπηρεσίες και τις Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, στην προάσπιση των δικαιωµάτων των ασθενών και ληπτών υπηρεσιών υγείας, στο πλαίσιο της ισότιµης διαβίωσης των πολιτών.

Οι εν λόγω δράσεις, προτείνεται να αναπτυχθούν µε την συνεργασία τοπικών και περιφερειακών φορέων και υπηρεσιών και των κατά τόπους Ιατρικών Συλλόγων, Επιστηµονικών Εταιρειών ή άλλων αρµόδιων επιστηµονικών και επαγγελµατικών 10 Φορέων, Συλλόγων και Περιφερειακών Υπηρεσιών συναρµόδιων Υπουργείων κ.α., προκειµένου να επιµορφωθούν σε θέµατα που αφορούν στην προάσπιση/διασφάλιση και στο σεβασµό των δικαιωµάτων των ασθενών και ληπτών υπηρεσιών υγείας.

Ειδικότερα, ενδεικτικά προτείνεται:

Ανάρτηση αφισών και διανοµή ενηµερωτικού υλικού και εντύπων µε οδηγίες, παροτρύνσεις και συµβουλές προς τους πολίτες αλλά και προς ειδικότερες οµάδες πληθυσµού, όπως γονείς, νέους, εκπαιδευτικούς, επαγγελµατίες υγείας, κ.α.

Ανάρτηση του ενηµερωτικού υλικού σε ιστοσελίδες Φορέων, ώστε οι ενδιαφερόµενοι πολίτες να έχουν την δυνατότητα αναζήτησης συµβουλών σχετικά µε τα δικαιώµατα των ασθενών και των ληπτών υπηρεσιών υγείας 

Αξιοποίηση των µέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπου τα συµµετέχοντα µέλη έχουν τη δυνατότητα να συζητούν, να µοιράζονται εµπειρίες και φωτογραφίες/video, µε στόχο τη διάχυση της πληροφορίας,

Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται η ανάπτυξη διαλόγου – κατάθεσης ερωτηµάτων προς φορείς υγείας, ή άλλους αρµόδιους φορείς σχετικά µε τους ανωτέρω θεµατικούς άξονες.

ΣΤ. Προκειµένου να οργανωθούν και να υλοποιηθούν οι εν λόγω δράσεις και ενέργειες, προτείνεται οι επαγγελµατίες υγείας, να συνεργαστούν σε κάθε επίπεδο µε φορείς, υπηρεσίες, Νοσοκοµεία, Μονάδες Υγείας του ΠΕ∆Υ, Πρωτοβάθµιες ∆οµές Ψυχικής Υγείας Φορείς Κοινωνικής Φροντίδας, ΟΤΑ, Συλλόγους, Μ.Κ.Ο./Α.µ.Κ.Ε. προσανατολισµένες στην προάσπιση των δικαιωµάτων των ασθενών.

Ζ. Οι ενδιαφερόµενοι φορείς και επαγγελµατίες υγείας δύναται να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες για θέµατα που σχετίζονται ευρύτερα µε την προστασία των δικαιωµάτων των ασθενών, στους ακόλουθους ιστότοπους:

∆ιεθνείς ιστότοποι: www.activecitizenship.net

Ιστότοποι στην Ελλάδα : www.moh.gov.gr -www.eopyy.gov.gr -www.psychargos.gov.gr www.synigoros.gr

Οι αποδέκτες του παρόντος εγγράφου, παρακαλούνται να ενηµερώσουν σχετικά τις υπηρεσίες και τους εποπτευόµενους Φορείς όπως και κάθε άλλο συνεργαζόµενο Φορέα.

Επίσης, το Γραφείο Τύπου και ∆ηµοσίων Σχέσεων του Υπουργείου Υγείας, παρακαλείται όπως ενηµερώσει σχετικά όλα τα έντυπα και ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης.

Οι Φορείς που θα οργανώσουν εκδηλώσεις παρακαλούνται να ενηµερώσουν σχετικά τη ∆/νση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας/Τµήµα Προστασίας ∆ικαιωµάτων των Ασθενών (rights@moh.gov.gr) και τη ∆/νση Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης/Τµήµα Αγωγής Υγείας και Πρόληψης (pfy4@moh.gov.gr).

Διαβάστε επίσης: 

Πότε θα ανοίξουν τα σχολεία ; Τι προτείνουν οι Λοιμωξιολόγοι λόγω κορονοϊού;

Κορονοϊός: Πώς συμπεριφέρεται στα παιδια; Ποιες ηλικίες νοσούν πιο σοβαρά; Τι κάνουν οι άλλες χώρες σχετικά με το σχολείο;

 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο