Ενημέρωση Επικαιρότητα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσης στο Υπουργείο Οικονομικών

Με αρ.πρωτ. ΔΔΑΔ Γ 1161500 ΕΞ 2016 (ΑΔΑ: ΨΨΖΗΗ-7ΘΑ) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσης Προϊστάμενου οργανικής μονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και παρακαλούμε να γνωστοποιηθεί ενυπογράφως σε όλους τους υπαλλήλους αρμοδιότητάς σας.

Οι υπηρεσίες οι οποίες εποπτεύουν φορείς παρακαλούνται να αποστείλουν την πρόσκληση στους εποπτευόμενους φορείς, με την επισήμανση ότι, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα την ως άνω πρόσκληση οφείλουν να την αναρτήσουν στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας τους και να λάβουν γνώση ενυπογράφως όλοι οι υπάλληλοι αρμοδιότητάς τους.

Επισημαίνεται ότι για τις Γενικές Γραμματείες που στεγάζονται στο κτίριο επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου 37, η ως άνω πρόσκληση έχει ήδη αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας.

Περισσότερα εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο