Εκπαίδευση

Ανοιχτή πρόσκληση στους Δήμους για τη Δια Βίου Μάθηση – Κριτήρια συμμετοχής

Ως καταληκτική ημερομηνία ένταξης Δήμων στις Πράξεις, διά της υποβολής Αίτησης Συμμετοχής, ορίζεται η 16η Δεκεμβρίου 2016.

 

Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς (Γ..Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ) του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) καλούν τους Δήμους της επικράτειας σε υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή τους στη Πράξη «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212, του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ», προκειμένου να υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, μέσω των «Κέντρων Διά Βίου Μάθησης» (Κ.Δ.Β.Μ), που οι Δήμοι ιδρύουν σύμφωνα με το Ν.3879/2010.

Το νέο πλαίσιο της Διά Βίου Μάθησης δεν συνδέεται μόνο με την οικονομική ανάπτυξη της χώρας και την προοπτική απασχόλησης. Αφορά στο κοινωνικό σύνολο, στον πυρήνα της δημοκρατίας, στη διαμόρφωση ενεργών και ενημερωμένων πολιτών με κριτική σκέψη και δημιουργική διάθεση. Υπό αυτό το πρίσμα η νέα φάση υλοποίησης των Κ.Δ.Β.Μ. σε πλήρη εξέλιξη, μετά την ολοκλήρωση του σχεδιασμού Συστήματος Πιστοποίησης της Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ, θα παρέχει επιπρόσθετα σε σχέση με την προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο, τη δυνατότητα στους απόφοιτους που επιθυμούν, και για επιλεγμένες Θεματικές Ενότητες, να αποκτούν βεβαίωση δεξιότητας, διασφαλίζοντας τη συνεκτικότητα των μαθησιακών αποτελεσμάτων και την ανταπόκρισή τους σε πρότυπα.

Η συμμετοχή των πολιτών – δημοτών στα προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων έχει ως κύριους στόχους: 

 • τη δημιουργία θετικής στάσης ως προς τη μάθηση και την ενίσχυση των ίσων ευκαιριών πρόσβασης κάθε πολίτη στην εκπαίδευση,
 • την ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής στις γνωστικές απαιτήσεις ενός συνεχώς εξελισσόμενου κοινωνικο-οικονομικού χώρου δράσης των ενηλίκων πολιτών,
 • τη σύνδεση ή επανασύνδεση των ενηλίκων πολιτών με την εκπαιδευτική διαδικασία, 
 • την ενίσχυση των δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας, καθώς και διατήρησης της θέσης εργασίας ή της επαγγελματικής εξέλιξης,
 • τη συμμετοχή στην «κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας» και την πρόσβαση στις νέες εργασιακές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ευκαιρίες,
 • την αναβάθμιση των συνθηκών εκπαίδευσης, εργασίας και κοινωνικής κατάστασης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων του πληθυσμού,
 • την ανάπτυξη της ενεργού ιδιότητας του πολίτη,
 • τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου στο πεδίο του πολιτισμού,
 • την ενίσχυση της ισότητας των δύο φύλων,
 • τη διασφάλιση κοινωνικής συμφωνίας, δημόσιου και κοινωνικού ελέγχου,
 • την ποιότητα στην παρακολούθηση-αξιολόγηση της διαδικασίας εκπαίδευσης και πιστοποίησης. 

Τα προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων που θα υλοποιηθούν μέσω της ανωτέρω Πράξης διακρίνονται σε:

α) Προγράμματα Εθνικής εμβέλειας, τα οποία οι Δήμοι επιλέγουν από διαθέσιμο Πίνακα προγραμμάτων που εκφράζει τις Εθνικές και Ευρωπαϊκές Πολιτικές σε θέματα Διά Βίου Μάθησης Ενηλίκων. 

β) Προγράμματα τοπικής εμβέλειας, που οι Δήμοι προτείνουν και τα οποία ανταποκρίνονται στις τοπικές ανάγκες υποστήριξης και στην προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και προσωπικής ανάπτυξης των δημοτών τους.

Οι Δήμοι που θα ενταχθούν στην ανωτέρω δράση θα υποστηριχθούν:

 1. στην επιλογή, αμοιβή, καθοδήγηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του προσωπικού που προβλέπεται για την υποστήριξη των Κ.Δ.Β.Μ. (Υπεύθυνοι Εκπαίδευσης, με χρέη επιστημονικού συμβούλου του Δήμου και οργάνωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, και Εκπαιδευτές),
 2. στην κάλυψη των δαπανώνγια την οργάνωση και την υλοποίηση των Προγραμμάτων Εθνικής και Τοπικής εμβέλειας στα τμήματα των Κ.Δ.Β.Μ.,
 3. στην ανάπτυξη υποστηρικτικών εργαλείων για τα Κ.Δ.Β.Μ. και στη συνολική επιστημονική και διοικητική υποστήριξη των Κ.Δ.Β.Μ. στο πλαίσιο της υλοποίησης της εγκεκριμένης Πράξης. 

Οι Δήμοι που θα ενταχθούν στην ανωτέρω δράση αναλαμβάνουν:

 1. τη διάθεση των χώρων διοίκησης και εκπαίδευσης του Κ.Δ.Β.Μ., σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στη συνέχεια (βλ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ),
 2. τον ορισμό Υπευθύνου Εκπροσώπου του Δήμου, ως συνεργάτη για την υλοποίηση των Πράξεων, ο οποίος θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 1. τον ορισμό Υπευθύνου του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου (όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας), ως συνεργάτη για την υλοποίηση των Πράξεων, ο οποίος θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 2. την υποστήριξη της επικοινωνιακής πολιτικής του Κ.Δ.Β.Μ. σε τοπικό επίπεδο,
 • Ανάπτυξη τοπικής επικοινωνιακής πολιτικής του Κ.Δ.Β.Μ.
 • Υποδοχή και συγκέντρωση αιτήσεων υποψήφιων εκπαιδευομένων.
 • Ενημέρωση ενηλίκων πολιτών επί των παρεχόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
 • Ανίχνευση τοπικών εκπαιδευτικών αναγκών.
 • Προώθηση τοπικών προγραμμάτων του Δήμου.
 • Διοργάνωση και προώθηση τοπικών εκδηλώσεων.
 • Έκδοση βεβαιώσεων παρακολούθησης, οι οποίες συνυπογράφονται από το Δήμο, το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ και την Γ..Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ .
 • Υποδοχή και συγκέντρωση αιτήσεων υποψήφιων εκπαιδευομένων.
 • Ενημέρωση ενηλίκων πολιτών επί των παρεχόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

 3.  την οργάνωση των αντίστοιχων τμημάτων με την υποστήριξη του Υπεύθυνου Εκπαίδευσης. 

Οι Δήμοι, οι οποίοι θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση και θα κριθούν ότι πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, θα υπογράψουν Σύμφωνο Συνεργασίας για την ένταξή τους στην ως άνω Πράξη, με τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.). 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Για τη συμμετοχή του Δήμου στην παρούσα Πρόσκληση και την ένταξή του στην ανωτέρω Πράξη ισχύουν οι ακόλουθες υποχρεωτικές προϋποθέσεις:

 1. Ίδρυση Κ.Δ.Β.Μ. με βάση το Ν. 3879/2010 (για όσους Δήμους δεν έχουν λάβει σχετική απόφαση την προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο)
 2. Απόφαση ΔΣ περί συμμετοχής στην Πράξη «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212
 3. Απόφαση ΔΣ περί ορισμού Υπεύθυνου Εκπροσώπου του Δήμου
 4. Απόφαση ΔΣ περί ορισμού Υπεύθυνου Κέντρου Κοινότητας (όταν αυτό συσταθεί και λειτουργήσει)
 5. Διάθεση χώρου Διοίκησης και χώρου(ων) εκπαίδευσης (μη τυπικής/άτυπης ή τυπικής εκπαίδευσης) 
 6. Διασφάλιση λειτουργίας του χώρου διοίκησης και του(ων) χώρου(ων) εκπαίδευσης σε απογευματινές ή πρωινές ώρες
 7. Ύπαρξη στοιχειώδους εξοπλισμού στο χώρο διοίκησης και το (ους) χώρο (ους) εκπαίδευσης 
 8. Ύπαρξη στοιχειωδών προϋποθέσεων λειτουργίας (τηλέφωνο – πρόσβαση στο Διαδίκτυο, θέρμανση, ύδρευση, τουαλέτες) στο χώρο διοίκησης 
 9. Διάθεση στοιχειωδών προϋποθέσεων λειτουργίας (θέρμανση, ύδρευση, τουαλέτες) στους χώρους εκπαίδευσης 
 10. Διασφάλιση προσβασιμότητας ΑμεΑ στο χώρο διοίκησης και τουλάχιστον σε ένα χώρο εκπαίδευσης 
 11. Υποχρεωτική επιλογή Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Εθνικής Εμβέλειας 
 12. Υποχρεωτική επιλογή Προγραμμάτων Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων (εκτός και αν αποδεδειγμένα δεν υπάρχουν εντός της διοικητικής ευθύνης του Δήμου Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες) 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Οι Δήμοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στη διαδικτυακή διεύθυνση http://ota-kdvm.inedivim.gr και να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία: 

1. Συμπλήρωση Ηλεκτρονικής Αίτησης Συμμετοχής. 

α)    Στοιχεία του Δήμου και σχετικών Αποφάσεων. 

β)    Αποτύπωση χώρων διοίκησης και εκπαίδευσης της δομής Κ.Δ.Β.Μ. 

γ)    Στοιχεία Υπεύθυνου Εκπροσώπου του Δήμου. 

δ)    Στοιχεία Υπεύθυνου Κέντρου Κοινότητας του Δήμου. 

ε)    Επιλογή Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Εθνικής Εμβέλειας. 

στ)  Προτάσεις για ανάπτυξη Προγραμμάτων Τοπικής Εμβέλειας.

2. Λήψη Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου και ανάρτηση στον ιστοχώρο http://ota-kdvm.inedivim.gr σχετικά με: 

α)    την ίδρυση Κέντρου Διά Βίου Μάθησης του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3879/2010. Στην απόφαση θα πρέπει να αναφέρεται τουλάχιστον ένας χώρος διοίκησης και ένας χώρος εκπαίδευσης, που διατίθενται στο Κ.Δ.Β.Μ. (σε περίπτωση που ο Δήμος έχει ήδη λάβει σχετική απόφαση, λόγω συμμετοχής του στην υλοποίηση προγραμμάτων κατά την προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο, τότε δεν απαιτείται νέα, παρά μόνο στην περίπτωση που τροποποιούνται δομικά στοιχεία αυτής π.χ. χώρος εκπαίδευσης). 

β)    τη συμμετοχή του Δήμου στην εγκεκριμένη Πράξη «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212 και την υπογραφή του σχετικού Συμφώνου Συνεργασίας.

γ)    τον ορισμό Υπεύθυνου Εκπροσώπου του Δήμου.

δ)    τον ορισμό Υπεύθυνου του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου (όταν αυτό συσταθεί και λειτουργήσει). 

 1. Υποβολή της Αίτησης Συμμετοχής και Υποβολή της έντυπης έκδοσής της στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (ΓΡΑΦΕΙΟ 1158)

Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37-39, 151 22 ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΠΠΕΘ.

Στη συνέχεια οι αιτήσεις των Δήμων ελέγχονται από τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.) του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.): 

 • Ως προς την πληρότητά τους. 
 • Ως προς τις ελάχιστες προδιαγραφές των προτεινόμενων χώρων διοίκησης και εκπαίδευσης: υλικοτεχνικήυποδομή, τήρηση κανονισμών ασφαλείας και πυρασφάλειας, προσβασιμότητα σε ΑμεΑ, εξασφάλιση θέρμανσης, καθαριότητας και χώρων υγιεινής. 

Σε περίπτωση ύπαρξης δομών που έχουν λειτουργήσει κατά τα προηγούμενα χρόνια για την παροχή προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων (π.χ. Κ.Ε.Ε.), αυτές μπορούν να αξιοποιηθούν εφόσον ζητηθεί από το Δήμο. 

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι Δήμοι μπορούν να επικοινωνούν:

 • για τις διαδικασίες και το περιεχόμενο των Συμφώνων Συνεργασίας, με το Τμήμα Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. στα τηλέφωνα 2131311627, 2131311672, 2131311504, 2131311525, 2131311518
 • για θέματα σχετικά με το περιεχόμενο και την υλοποίηση των Πράξεων, με τα αρμόδια στελέχη του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο