Εκπαίδευση

Τι ισχύει για τους «κατ’ ιδίαν διδαχθέντες» μαθητές

Ενημερώσου για το τι ισχύει για την κατηγορία των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων μαθητών και τα δικαιολογητικά.

Στην κατηγορία των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων μαθητών υπάγονται οι μαθητές που αναφέρονται παρακάτω

α) Μαθητές των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι διακόπτουν τη φοίτηση τους εξαιτίας ασθενειών που απαιτούν μακρά νοσοκομειακή ή κατ’ οίκον νοσηλεία, στράτευσης, προσωρινής φυλάκισης, παραμονής στο εξωτερικό, ανάληψης εργασίας στο εμπορικό ναυτικό ή για άλλους εξαιρετικούς αντικειμενικούς λόγους, οι οποίοι εμποδίζουν τη φοίτηση τους, μπορεί να χαρακτηρίζονται ως κατ’ ιδίαν διδαχθέντες και να παραπέμπονται σε προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις για τα μαθήματα της τάξης στην οποία έπρεπε να φοιτήσουν.

β) Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, εξειδικεύονται οι λόγοι χαρακτηρισμού των μαθητών ως κατ’ ιδίαν διδαχθέντων και καθορίζονται η διαδικασία διεξαγωγής των εξετάσεων, η έκδοση των αποτελεσμάτων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Ποιες παθήσεις ή καταστάσεις δικαιολογούν τον χαρακτηρισμό μαθητών ως «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων»

Οι αποφάσεις με αριθμό E1/550/1982 (Β’ 296), Ε3/96/1985 (Β’ 106), Γ2/3031/1985 (Β’ 726), Γ2/3560/1989 (Β’ 720) του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι οποίες καθορίζουν τις παθήσεις μαθητών των Επαγγελματικών Λυκείων που δικαιολογούν την υπαγωγή τους στην κατηγορία των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων, εξακολουθούν να ισχύουν.

-Ορθοπεδικαί παθήσεις οστών και αρθρώσεων έχουσαι ανάγκην μακράς ακινησίας ή κατακλίσεως προς θεραπείαν.

-Τετραπληγίαι, παραπληγίαι, ημιπληγίαι, σπαστικαί ή χαλαραί.
-Χορεία
-Αθέτωσις
-Χρόνιαι νευρολογικαί νόσοι ήτοι: μυοπάθειαι ή εγκεφαλοπάθειαι καθιστώσαι αδύνατον την κανονικήν βάδισιν.
-Λέπρα εις το στάδιον της μεταδόσεως
-Επιληψία μορφής πυκνοληψίας.
-Ανοικτή φυματίωσις πνευμόνων.
-Φυματιώδης μηνιγκίτις.
-Νεοπλασίαι βραδείας εξελίξεως.
-Βαρείαι αιμολυτικαί αναιμίαι απαιτούσαι συχνάς μεταγγίσεις αίματος.
-Καρδιακαί ή νευρικαί χρόνιαι παθήσεις μη αντισταθμιζόμεναι.
-Πάσα νόσος ή πάθησις δια την θεραπείαν της οποίας απαιτείται νοσηλεία εις Νοσοκομείον ή κλινικήν επί τρίμηνον τουλάχιστον.

Μεταγενέστερα προστέθηκαν οι παρακάτω νόσοι ή καταστάσεις με τις αντίστοιχες υπουργικές υποφάσεις

-Βαρεία ινώδης κυστική παγκρεατίτιδα (Φ.321.4/2/48661/30-5-1974, ΦΕΚ 607/Β/15-6-1974)
-Αιμορροφιλία 42373/21-4-1976 (ΦΕΚ 652/Β/13-5-1976)
-Ινοκυστική νόσος του παγκρέατος (για τους μαθητές της Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, 231.5/4/Γ2/3922/28-12-1984, ΦΕΚ 3/Β/7-1-1985)
-Κατάσταση κύησης (για μαθήτριες Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, Γ2/3536/12-12-1985 και 231.5/7/Γ2/3031/22-10-1985, ΦΕΚ 726/Β/4-12-1985)
-Άτομα που υφίστανται θεραπευτική αγωγή στα κέντρα θεραπείας, εξαρτημένων ατόμων (ΥΑ Γ2/3560/25-9-1989, ΦΕΚ 720/Β/27-9-1989)

Τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υπαγωγή μαθητών στην κατηγορία των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων είναι τα εξής ανά περίπτωση:

α) Όταν οφείλεται σε λόγους υγείας, οι κηδεμόνες τους ή οι ίδιοι οι μαθητές, αν είναι ενήλικοι, με αίτηση τους, προσκομίζουν στο σχολείο φοίτησης πρόσφατη σχετική ιατρική γνωμάτευση.

Από δημόσιο νοσοκομείο, η οποία φέρει σφραγίδα από Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) ή νόμιμα εκτελούντα χρέη Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) ή Διευθυντή Πανεπιστημιακής Κλινικής ή από Δημόσιο Κέντρο Υγείας στην περιοχή του μαθητή. Η οποία φέρει σφραγίδα του Διευθυντή του Κέντρου ή δικαιολογητικά από Ιδιωτικό Νοσοκομείο τα οποία φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του θεράποντος ιατρού και του Διοικητικού Διευθυντή της ιδιωτικής Κλινικής.

β) Όταν οφείλεται σε παραμονή τους στο εξωτερικό, εφαρμόζεται η παρ. 11 του άρθρου 5 της ΣΤ5/71/01-12-1986 (Β’ 834) απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

(Σημείωση Συντάκτη :α) Τίτλος σπουδών σχολικής χρήσης, εφόσον υπάρχει β) Πιστοποιητικό της οικείας Ελληνικής προξενικής αρχής, που να βεβαιώνει ότι στον τόπο διαμονής δε λειτουργούσε ανεγνωρισμένο αντίστοιχο ελληνικό σχολείο γ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 1599/1986 του γονέα ή κηδεμόνα του μαθητή , για την ύλη που διδάχθηκε κατ’ ιδίαν ο μαθητής κατά τάξη και κατά μάθημα.)

γ) Όταν πρόκειται για θεραπευόμενους ή ανήλικους ή ενήλικες εγκεκριμένων Οργανισμών θεραπείας απεξάρτησης του ν. 4139/2013 (Α’ 74), απαιτείται να καταθέτουν οι ενδιαφερόμενοι στην αρμόδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης βεβαίωση, στην οποία αναφέρεται το θεραπευτικό πρόγραμμα απεξάρτησης και η διάρκεια του.

Το θεραπευτικό πρόγραμμα απεξάρτησης δεν απαιτείται να διαρκεί καθ’ όλο το χρονικό διάστημα από την τελευταία εγγραφή τους σε σχολική μονάδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέχρι την προσέλευση τους για την απόκτηση απολυτήριου τίτλου, αλλά να έχει διανυθεί εντός αυτού του χρονικού διαστήματος.

Πότε υποβάλλονται τα δικαιολογητικά

Οι κηδεμόνες των υπαγόμενων μαθητών στις διατάξεις των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων, σύμφωνα με την παρούσα, ή οι ίδιοι αν είναι ενήλικοι υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και σχετική αίτηση στο σχολείο το αργότερο μέχρι τις 15 Μαρτίου κάθε έτους, με την προϋπόθεση ότι:

α) θα ενημερώσουν με υπεύθυνη δήλωση, έγκαιρα, για την ιδιάζουσα περίπτωση τη Διεύθυνση του σχολείου και

β) κατά την ημέρα υποβολής της εν λόγω υπεύθυνης δήλωσης, ο αριθμός των απουσιών του μαθητή δεν υπερβαίνει το όριο, κατά περίπτωση, πέραν του οποίου η φοίτηση χαρακτηρίζεται ως ανεπαρκής σύμφωνα με το άρθρο 28 της παρούσας απόφασης.

Η κατ’ οίκον διδασκαλία

Για σοβαρά βραχυχρόνια ή χρόνια προβλήματα υγείας, τα οποία δεν επιτρέπουν τη μετακίνηση και φοίτηση των μαθητών στο σχολείο, είναι δυνατή η διδασκαλία στο σπίτι, όταν κρίνεται αναγκαίο.

Η έγκριση της διδασκαλίας στο σπίτι γίνεται με απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μετά από αιτιολογημένη πρόσφατη ιατρική γνωμάτευση, στην οποία αναγράφεται η διάρκεια επιβεβλημένης παραμονής στο σπίτι.

Τα παραπάνω δεν ισχύουν για τη Β’ και τη Γ’ τάξη ημερήσιου ΕΠΑΛ, τη Β’, Γ’ και Δ’ τάξη εσπερινού ΕΠΑΛ και τη Β’, Γ’ και Δ’ τάξη των Λυκείων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνάσιων-Λυκείων.

Η γνωμάτευση αυτή παρέχεται από δημόσια ιατροπαιδαγωγική υπηρεσία ή δημόσια υγειονομική επιτροπή.

Οι προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών με κατ’ οίκον διδασκαλία διέπονται από τις διατάξεις των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων. Στο πρόγραμμα διδασκαλίας στο σπίτι μπορεί να χρησιμοποιείται και το σύστημα της τηλεκπαίδευσης.

Η κατ’ οίκον διδασκαλία δεν παρέχεται υποχρεωτικά από εκπαιδευτικό ΕΑΕ, εκτός αν γνωματεύσει σχετικά το αρμόδιο ΚΕΣΥ.

5 σοβαροί κίνδυνοι που απειλούν την ασφάλεια του παιδιού σας! – Juniors Club

Leave a Comment

Μετάβαση στο περιεχόμενο